Geodetické služby

Geometrické plány:

 • na zameranie stavby k vydaniu kolaudačného rozhodnutia (pre potreby kolaudácie stavby)
 • na zameranie rozostavanej stavby (pre potreby poskytnutia hypotekárneho úveru)
 • na oddelenie/rozdelenie pozemku (pri oddelení časti pozemku, prípadne odňatí časti pozemku z pôdneho fondu)
 • na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti (pri nesúlade právneho a užívacieho stavu KN)
 • na zriadenie vecného bremena (pri vyznačení práva prejazdu cez pozemok, práva uloženia inžinierskych sietí)

   

Vytyčovanie:

 • hraníc pozemku (pri nevyznačených hraniciach pozemku v teréne)
 • stavby (pred zahájením stavebných prác)

   

Polohopisné a výškopisné plány (pre potreby projektanta pri osadení stavby na pozemok)

Porealizačné zamerania inžinierskych sietí (pre potreby kolaudácie inžinierskych sietí)

Ostatné služby

Sprostredkovanie:

 • vyhotovenia znaleckých posudkov
 • vyhotovenia kúpnopredajných a darovacích zmlúv
 • právneho poradenstva